کتابخانه موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

دسترسی به عناوین کتب،مجلات و دیگر منابع علمی و امور پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی رشته حسابداری

1-پژوهش های تجربی حسابداری

http://jera.alzahra.ac.ir/

2-بررسی های حسابداری و حسابرسی

http://acctgrev.ut.ac.ir/

3-دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

http://jmaak.srbiau.ac.ir

4-پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

http://faar.iauctb.ac.ir/

[ دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۱ ]