کتابخانه موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

دسترسی به عناوین کتب،مجلات و دیگر منابع علمی و امور پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی رشته گرافیک

1-پژوهش هنر

2-نگره

3-نامه هنرهای تجسمی و کاربردی

4-هنرهای تجسمی

[ دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]

مجلات علمی پژوهشی رشته مدیریت

1-کاوش های مدیریت بازرگانی                                                                         

2-چشم انداز مدیریت بازرگانی

3-پژوهشنامه بازرگانی


4-اندیشه مدیریت راهبردی

[ دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]

مجلات علمی پژوهشی رشته حسابداری

1-پژوهش های تجربی حسابداری

http://jera.alzahra.ac.ir/

2-بررسی های حسابداری و حسابرسی

http://acctgrev.ut.ac.ir/

3-دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

http://jmaak.srbiau.ac.ir

4-پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

http://faar.iauctb.ac.ir/

[ دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۱ ]